Hva gjør vi?

På alle nivå i Soroptimist International (SI) står prosjekter sentralt og er den viktigste drivkraften i organisasjonens arbeid. Gjennom prosjekter arbeider vi for å fremme menneskerettigheter for alle, og bedre kvinners og barns levekår.

Prosjektarbeidet er knyttet til SI sine programmål for fireårsperioden 2019-2022, som igjen støtter opp under FNs tusenårsmål:

Mål nr. 1: Soroptimist International skal bedre kvinners og jenters liv og status gjennom utdanning, myndiggjøring og /eller ved å tilrettelegge for læring.

Delmål:

  • Bedre kvinners og jenters mulighet for formell og uformell opplæring
  • Bedre mulighetene for økonomisk selvstendighet og bærekraftige arbeidsvilkår for kvinner
  • Gjøre slutt på vold mot kvinner og jenter og sikre kvinners deltakelse i konfliktløsning
  • Sikre kvinner og jenter tilstrekkelig mat og best mulige helsetjenester
  • Ivareta kvinners og jenters særlige behov ved å sikre et bærekraftig miljø og redusere effektene av klimaendringer og naturkatastrofer 

Mål nr. 2: Soroptimist International skal være en global stemme for å øke kvinners og jenters mulighet til utdanning og ledelse.

Delmål:

  • Styrke og øke SI sin tilstedeværelse som en pådriver på alle nivå
  • Øke aktiviteter og samarbeid som tydeliggjør den internasjonale profilen og gjør Soroptimist International mer synlig
  • Sikre at SIs grunnleggende, globale formål oppfylles gjennom lokale og globale prosjekter